01745 445168

Eich Pryderon

Os oes gennych bryderon neu os ydych yn teimlo’n anhapus gydag unrhyw agwedd o’r gofal a ddarperir gan y GIG, dylech deimlo y medrwch siarad â rhywun. Mae’n bwysig bod y GIG yn dysgu o brofiadau cleifion, ffrindiau a theulu, er mwyn ceisio datrys pethau i chi ac i eraill.

Eich Tîm Gofal

Fel cam cyntaf, ac os teimlwch y medrwch wneud hynny, gall fod yn well siarad gyda rhywun sy’n agos at achos eich pryderon, megis eich meddyg, nyrs, derbynnydd neu reolwr practis. Yn aml, mae modd datrys y broblem ar unwaith.

Tîm Pryderon y Bwrdd Iechyd

Efallai ei bod yn well gennych gysylltu gyda’r Tîm Pryderon ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Cyngor Iechyd Cymuned Betsi Cadwaladr (CICBC)

Mae’r ‘CICB’ yn gorff annibynnol ar gyfer y GIG yng Ngogledd Cymru. Mae’n rhoi gwybodaeth ar wasanaethau iechyd lleol ac yn cynnig cyngor a chymorth cyfrinachol i bobl sydd â phryderon neu sydd eisiau cwyno am unrhyw agwedd o’r GIG.

Uned Canser Betsi Cadwaladr

Gall llwybrau triniaeth canser fod yn hir a chymhleth, gan gynnwys amrywiol arbenigwyr, weithiau mewn gwahanol gyfundrefnau. Fel claf neu ofalwr, efallai eich bod eisiau cyngor gwybodus sydd naill ai yn eich helpu i ddeall eich triniaeth a’ch gofal, neu sy’n helpu’r rhai sy’n rhoi’r driniaeth i gael gwell dealltwriaeth o’ch anghenion chi fel claf neu ofalwr.

Os ydych, fel claf sy’n cael triniaeth yng Ngogledd Cymru, yn teimlo nad ydych yn cael yr wybodaeth sydd ei hangen arnoch, cysylltwch â’r Uned Canser sy’n gyfrifol am gemotherapi, radiotherapi a gwasanaethau hematoleg o fewn Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr.

Efallai y medrwn eich helpu chi i ddeall eich triniaeth, eich cyfeirio i’r adran berthnasol, esbonio sut mae’r llwybr canser yn gweithio neu hyd yn oed gysylltu â’r ysbyty ar eich rhan os yw hynny’n briodol.

Os oes gennych bryderon ynglŷn â’ch triniaeth canser, mae croeso i chi gysylltu ag Adran Canser Gogledd Cymru:

Julie Green, Rheolwr Busnes
01745 448239
Julie.Green@wales.nhs.uk

Geraint Roberts, Rheolwr Cyffredinol
01745 583910 x 3610
Geraint.E.Roberts@wales.nhs.uk

Beryl Roberts, Nyrs Arweiniol Canser (Interim)
01745 583910 x 5185
Beryl.Roberts@wales.nhs.uk

Would you be interested in learning more about us ?

Join our mailing list to receive our latest Newsletters, Events and Local Cancer News in North Wales.

Would you be interested in learning more about us ?

You have Successfully Subscribed!

Share This