01745 445168

Canolfannau Gwybodaeth a Chymorth Macmillan

Mae Canolfannau Gwybodaeth a Chymorth Macmillan wedi eu lleoli yn y prif ysbytai llym yng Ngogledd Cymru. Mae yna hefyd bwyntiau gwybodaeth Macmillan a sesiynau galw heibio mewn nifer o lyfrgelloedd yng Ngwynedd a De Sir Ddinbych sy’n cynnig gwybodaeth i unrhyw un sydd wedi ei effeithio gan ganser neu unrhyw gyflwr iechyd cronig arall.

Canolfannau Gwybodaeth a Chymorth Macmillan mewn Ysbytai

Mae Canolfannau Gwybodaeth a Chymorth Macmillan yn Ysbyty Maelor Wrecsam, Ysbyty Glan Clwyd ac Ysbyty Gwynedd yn cynnig gwybodaeth a chymorth cyfrinachol i bawb. Mae’r canolfannau yn stocio gwybodaeth gywir a chynhwysfawr ar ymwybyddiaeth o ganser, canserau penodol a thriniaethau, byw gyda chanser a chymorth i ofalwyr. Mae’r canolfannau hefyd yn cynnal sesiynau galw heibio rheolaidd, gan roi cyfle i gyfarfod â chynghorwyr hyfforddedig wedi eu hariannu gan Macmillan a Tenovus a chynghorwyr budd-daliadau.

Mae’r Canolfannau ar agor Llun – Gwener 10am – 4pm. Mae Cydgysylltwyr Gwybodaeth a Chymorth Macmillan yn cynnig cymorth wyneb i wyneb i gleifion, teuluoedd a ffrindiau mewn amgylchedd braf. Maent hefyd yn medru cyfeirio i ffynonellau eraill o gymorth megis cynghorwyr budd-daliadau a gweithwyr cymdeithasol.

Mae’r Canolfannau yn cynnig gwasanaeth galw heibio ond os ydych yn gwneud taith arbennig i siarad gyda Chydgysylltydd Gwybodaeth a Chymorth rydym yn eich cynghori i ffonio yn gyntaf i sicrhau eu bod ar gael.

I gael manylion pellach ynglŷn â’ch Canolfan Gwybodaeth a Chymorth Macmillan agosaf, neu i gael gwybodaeth neu gyngor, cysylltwch â’r Cydgysylltydd gan ddefnyddio’r manylion isod:

pamPam Wedley
Canolfan Gwybodaeth a Chymorth Seren Wib Macmillan
Ysbyty Maelor Wrecsam (gyferbyn â’r Uned Seren Wib)
01978 726188
pam.wedley@wales.nhs.uk

Paula Strugnell
Canolfan Gwybodaeth a Chymorth Canser Macmillan
Ysbyty Glan Clwyd (prif gyntedd)
01745 448788 estyniad 3935
Pauline.Strugnell@wales.nhs.uk

Dave Roberts
Canolfan Gwybodaeth a Chymorth Canser Macmillan
Ysbyty Gwynedd (prif gyntedd)
01248 384902
Dave.Roberts@wales.nhs.uk

Gwasanaeth Gwybodaeth a Chymorth Iechyd a Lles Llyfrgelloedd Macmillan

mac_libraryRydym yn darparu gwybodaeth o ansawdd, yn rhad ac am ddim, i bawb sydd wedi ei effeithio gan ganser neu gyflwr tymor hir, boed wedi cael diagnosis yn ddiweddar, wedi goroesi neu’n byw gyda salwch, os ydych yn ffrind neu aelod o deulu rhywun gyda chanser neu gyflwr hirdymor, neu os ydych chi eisiau gwybod mwy. Mae gennym wybodaeth ar gael ar lawer o bethau sy’n ymwneud â chanser a chyflyrau hirdymor y medrwch eu darllen yn y llyfrgell neu fynd gartref gyda chi gan gynnwys llyfrau, CDa DVD. Rydym hefyd yma os ydych chi angen cymorth un-i-un. Medrwn drefnu bod rhywun ar gael i siarad â nhw yn gyfrinachol, mynediad at gyngor ariannol a gwybodaeth ar fudd-daliadau, rhoi help i chi gael hyd i a deall gwybodaeth, a’ch cyfeirio at wasanaethau eraill, os oes angen.
Mae’r gwasanaeth hefyd yn darparu amrywiol ddigwyddiadau Iechyd a Lles yn y Llyfrgelloedd, a fydd yn cael eu hysbysebu yn yr adran Digwyddiadau i ddod.
Mae’r gwasanaeth wedi ei leoli yn y Llyfrgelloedd canlynol –

  • Blaenau Ffestiniog, Porthmadog, – Eirlys Wyn Jones
  • Dolgellau, Tywyn, Corwen a Llanrwst – Teleri Rowlands

I gael mwy o wybodaeth ar Wasanaeth Gwybodaeth Llyfrgell Macmillan, neu i wneud apwyntiad, cysylltwch ag:

Eirlys Wyn Jones
Cyd-gysylltydd Gwybodaeth a Chymorth Iechyd a Lles Macmillan
Macmillan@gwynedd.gov.uk
07876 448 447

Teleri Rowlands
Cyd-gysylltydd Gwybodaeth a Chymorth Iechyd a Lles Macmillan
Macmillan@gwynedd.gov.uk
07920537405

Would you be interested in learning more about us ?

Join our mailing list to receive our latest Newsletters, Events and Local Cancer News in North Wales.

Would you be interested in learning more about us ?

You have Successfully Subscribed!

Share This